czwartek, marzec 23, 2023

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc

 

 I. Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 2a m. 2, 30-418, wpisane  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 00000410505. W dalszej części Regulaminu organizujący szkolenia będzie nazywany Stowarzyszeniem PolDoc. 

II. Szkolenia nie objęte Regulaminem

Regulamin nie obejmuje szkoleń zleconych Stowarzyszeniu PolDoc przez inne podmioty, publiczne lub prywatne.

III. Szkolenia objęte Regulaminem

Zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu oznacza akceptację Regulaminu.
Niniejszy regulamin obejmuje zasady prowadzenia przez Stowarzyszenie PolDoc szkoleń rozwoju zawodowego w ramach własnej działalności statutowej nieodpłatnej. 
Wszystkie szkolenia objęte Regulaminem przeznaczone są dla szerokiego grona młodych naukowców, osób mających kontakt zawodowy z w/w grupa oraz dla absolwentów studiów II-go stopnia rozważających przygotowanie rozprawy doktorskiej.
Stowarzyszenie PolDoc zastrzega sobie prawo do decydowania o tym, które szkolenia dostępne są dla szerokiego grona odbiorców, a które zarezerwowane są wyłącznie dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu. 

IV. Warunki uczestnictwa dla osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu PolDoc

Szkolenia PolDoc objęte Regulaminem są bezpłatne.
Na wszystkie szkolenia PolDoc obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona.
Pierwszeństwo w zapisie przysługuje członkom Stowarzyszenia. Osoby niezrzeszone wpisujemy na listę rezerwowa i kwalifikujemy na szkolenie w miarę wolnych miejsc.
Osoby niezrzeszone w Stowarzyszeniu PolDoc mogą wziąć udział tylko w jednych organizowanych przez nas zajęciach. 
Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędne jest wypełnienie formularza uczestnika, przysłanego przez osobę prowadzącą szkolenie droga mailowa, na około tydzień przed zajęciami. Formularz musi zostać odesłany trenerowi w oznaczonym przez niego terminie. 

V. Warunki uczestnictwa dla członków Stowarzyszenia PolDoc

Szkolenia PolDoc objęte Regulaminem są bezpłatne.
Na wszystkie szkolenia PolDoc obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona.
W okresie opłacania składki członkowskiej, osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu mogą uczestniczyć we wszystkich organizowanych przez nas szkoleniach, niezależnie od miasta, w którym są one organizowane, oraz od tematu, którego dotyczą.
Osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu mogą wziąć udział maksymalnie w dwóch zajęciach PolDoc w miesiącu.
Do uczestnictwa w szkoleniu niezbędne jest wypełnienie formularza uczestnika, przysłanego przez osobę prowadzącą szkolenie droga mailowa, na około tydzień przed zajęciami.
Formularz musi zostać odesłany trenerowi w oznaczonym przez niego terminie.

VI. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Stowarzyszenia PolDoc drogą mailową, na adres wskazany w ogłoszeniu o zajęciach. Zgłoszenia przyjmujemy do trzech dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia na skrzynkę mailową Stowarzyszenia PolDoc).Po upływie tego terminu uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe tylko dla osób, które są członkami Stowarzyszenia PolDoc. 

VII. Rezygnacja z uczestnictwa

Za rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu uważa się nie odesłanie formularza uczestnika w terminie oznaczonym przez osobęprowadzącą szkolenie.
Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona i znacznie mniejsza niż liczba chętnych, odpowiednio wczesna rezygnacja, mailem lub przez telefon, z udziału w zajęciachumożliwia nam zakwalifikowanie na szkolenie kolejnej osoby z listy rezerwowej. 

VIII. Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Zaświadczenia o udziale w szkoleniu wystawiane są dla osób zainteresowanych. Dla osób zrzeszonych zaświadczenia są bezpłatne. 
Osoby niezrzeszone ponoszą koszty administracyjne w kwocie 14 zł za jedno zaświadczenie.
Osobom niezrzeszonym zaświadczenia wydawane są po zaksięgowaniu przelewu w kwocie 14 zł.
Zaświadczenia wydawane są wyłącznie w formie papierowej. Zaświadczenia są przesyłane pocztą, a wydawane zainteresowanym podczas szkolenia, o ile o chęci otrzymania zaświadczenia w taki sposób uczestnik poinformuje trenera drogą mailową co najmniej na 5 dni przed datą szkolenia.
O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować osobę prowadzącą szkolenie, droga mailowa. Dokument zostaje wystawiony w ciągu 30 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia albo od zgłoszenia przez uczestnika potrzeby otrzymania dokumentu. 

IX. W przypadku zarezerwowania miejsca i nie pojawienia się na szkoleniu

Osoby niezrzeszone, które nie będą obecne na szkoleniu i nie zgłoszą tego wcześniej organizatorom, nie będą mogły wziąć udziału w kolejnym szkoleniu bez uprzedniego dokonania zapisu do Stowarzyszenia.
Osoby zrzeszone, które nie będą obecne na szkoleniu i nie zgłoszą tego wcześniej organizatorom, przez miesiąc będą pozbawione możliwości uczestnictwa w kolejnych szkoleniach, nie będą również w tym czasie mogły korzystać z innych elementów oferty Stowarzyszenia. 

X. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia.

Stowarzyszenie PolDoc zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku otrzymania mniej niż 8 zgłoszeń na jedne zajęcia lub gdy nastąpią okoliczności niezależne od organizatorów.

XI. Wykluczenie uczestnika szkolenia z udziału w zajęciach.

Stowarzyszenie PolDoc zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w zajęciach osoby zachowującej się w sposób konfliktowy lub nie przestrzegającej regulaminu uczestnictwa w zajęciach. 

XII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833) Stowarzyszenie PolDoc nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestników (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, ewentualne informacje o przebiegu kariery zawodowej, edukacji lub pracy naukowej) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Stowarzyszeniem PolDoc a uczestnikami szkoleń.

XIII. Reklamacje

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Stowarzyszenia PolDoc najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

Regulamin w brzmieniu nadanym uchwałą Zarządu z 28.06.2016 r.

*Dane potrzebne do przelewu:

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc,  55 1750 0012 0000 0000 3861 4328
W tytule przelewu prosimy wpisać : ZAŚWIADCZENIE + IMIĘ + NAZWISKO+ DATA SZKOLENIA + MIEJSCE SZKOLENIA

Informujemy, że zawarte w tytule przelewu dane posłużą nam wyłącznie do zaksięgowania przelewu oraz do przygotowania zaświadczenia.

Nie czekaj ani chwili dłużej...